W co wierzymy?

WYZNANIE WIARY

   Wierzymy,
że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.

   Wierzymy
w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

   Wierzymy
w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.

   Wierzymy
w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.

   Wierzymy
w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.

   Wierzymy
w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.

   Wierzymy
w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.

   Wierzymy
w zmartwychwstanie i życie wieczne.